Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Dobrodošli, Gost
Uporabniško Ime Geslo: Zapomni se me

Pomoč

 Statut v pdf obliki

STATUT
ZDRUŽENJA REJCEV DIVJADI V OBORAH SLOVENIJE

l. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Združenje rejcev divjadi v oborah Slovenije (v nadaljnjem besedilu združenje) je prostovoljna, samostojna in nepridobitna organizacija fizičnih oseb v tem primeru rejcev divjadi v oborah Slovenije.

2. člen

Ime združenja je: Združenje rejcev divjadi v oborah Slovenije
Sedež združenja je na naslovu: Združenje rejcev divjadi v oborah Slovenije, Kvedrova 14 a,
3230 Šentjur.
Združenje je pravna oseba zasebnega prava in samostojno odgovarja za svoje obveznosti do tretjih oseb. Zakoniti zastopnik je predsednik združenja.
Združenje opravlja svoje naloge praviloma le za svoje člane, po sklepih organov združenja pa tudi za ostale rejce divjadi v oborah, če obstaja obojestranski interes.

3. člen

Združenje ima svoj znak in pečat. Znak združenje je glava navadnega jelena z velikimi rogovi, med rogovi pa je znak Triglava. Pečat združenja je ovalne oblike premera 3,5 cm. V sredini je znak združenja. Ob robu je lovorjev venec v notranjosti pa napis ZDRUŽENJE REJCEV DIVJADI V OBORAH SLOVENIJE.

 

II.TERITORIALNO OBMOČJE DELOVANJA

4.člen

Združenje deluje na območju celotne Slovenije.

 

III. NAMEN USTANOVITVE ZDRUŽENJA IN NJEGOVE NALOGE

5. člen

Združenje je ustanovljeno z namenom, da povezuje rejce divjadi v oborah v organizirano delovanje na področju reje, zaradi izboljšanja kakovosti gospodarne reje.

6.člen

Naloge združenje so:
- stanovsko povezovanje članov
- informiranje članov o tekočih ukrepih za tovrstno rejo
- strokovno izobraževanje članov na področju tehnologije reje, prehrane, reprodukcije, selekcije in zdravstvenega varstva živali v oborah
- sodelovanje na področju reje živali v oborah v skladu z zakonom o živinoreji
- sodelovanje na področju preventivnega zdravstvenega varstva reje živali v oborah v skladu z zakonom o veterinarstvu
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov za rejo živali v oborah
- organiziranje skupne nabave in prodaje po namenu združenja
- sodelovanje in organiziranje raznih prireditev z namenom predstavitve reje živali v oborah
- izvajanje aktivnosti preko organov KGZS v smislu dajanja pobud in reševanja težav pri reji živali v oborah
- sodelovanje z javnimi strokovnimi službami
- spodbuja, organizira in izvaja vse naloge, ki so v interesu združenja in pripomorejo k uresničitvi osnovnega namena združenja
- skrbi in posreduje informacije o trženju s proizvodi iz obor.

 

IV. ČLANSTVO V ZDRUŽENJU

7. člen

Član združenja lahko postane polnoleten državljan Republike Slovenije.

8. člen

Članstvo nastane s podpisom pristopne izjave in s plačilom članarine.

9. člen

Članu preneha članstvo
- z izstopom na lastno željo na osnovi pisne izjave
- z izključitvijo po sklepu častnega razsodišča, če huje krši pravila združenja
- s črtanjem članstva po sklepu upravnega odbora, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu
- s smrtjo.

10. člen

Član združenja, ki mu je bil izrečen ukrep izključitve, ima pravico do pritožbe na občni zbor.

 

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZDRUŽENJA

11. člen

Člani /druženja morajo pri uveljavljanju svojih pravic in dolžnosti upoštevati pravila združenja, upoštevati dogovore in sklepe, ki jih je združenje sprejelo po svojih organih. Pravice in dolžnosti članov so enake.

12. člen

Člani združenja imajo naslednje pravice :
- da volijo in so voljeni v organe združenja
- da sodelujejo pri izvajanju nalog direktno ali preko organov združenja
- da dajejo pobude in predloge organom združenja pri pripravi programov dela in finančnih načrtov in opozarjajo na morebitne nepravilnosti
- da za posebna prizadevanja in uspehe pri delu v združenju dobijo priznanje.

13. člen

Člani združenja imajo naslednje dolžnosti:
- da aktivno sodelujejo pri izvajanju nalog združenja
- da si prizadevajo za uresničitev sprejetega programa dela
- da se strokovno izpopolnjujejo
- da redno plačujejo članarino
- da povrnejo združenju materialno škodo, ki so jo povzročili ali namenoma ali zaradi nepazljivosti
- da varujejo dobro ime in ugled združenja
- da se držijo dogovorjenih strokovnih obvez na področju tehnologije reje in selekcije reje živali v oborah
- da se držijo dogovorov v zvezi z načrtovanjem organizirane skupne prodaje

 

VI. ORGANI ZDRUŽENJA; NJIHOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

14. člen

Organi združenja so:
- OBČNI ZBOR
- UPRAVNI ODBOR
- NADZORNI ODBOR
- ČASTNO RAZSODIŠČE

15.člen

OBČNI ZBOR je najvišji organ združenja. Sestavljajo ga vsi člani združenja. Ima naslednje pristojnosti:
- voli in razrešuje predsednika združenja in člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
- obravnava in sprejema predlog pravil združenja ter vse spremembe in dopolnitve
- obravnava in sprejema program dela in finančni načrt ter letni zaključni račun
- podeljuje častna priznanja članom za posebne zasluge in uspehe pri delu
- dokončno odloča o izključitvi člana iz združenja
- ustanavlja in oblikuje po potrebi sklade solidarnosti za člane
- odloča o vključevanju združenja v drugo organizacijo ter o pravicah in dolžnostih združenja v taki povezavi
- odloča o pritožbah zoper sklepe organov združenja
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
- dokončno odloča o vseh drugih pomembnejših vprašanjih združenja
- odloča o prenehanju delovanja združenja.

16.člen

Občni zbor zaseda praviloma enkrat letno. Čas in kraj občnega zbora določi upravni odbor s svojim sklepom.
Občni zbor sklicuje predsednik združenja, ki je hkrati predsednik upravnega odbora. V primeru njegove odsotnosti pa prevzame pooblastila njegov namestnik. Občni zbor je sklican s pisnim vabilom z dnevnim redom in z navedbo časa in kraja sestanka.

17. člen

Občni zbor je sklepčen takoj, če je prisotnih več kot polovica članov ali po pol urnem čakanju, če je prisotnih vsaj 7 članov. Če ta pogoj ni izpolnjen, se občni zbor preloži. Sklepi so veljavno sprejeti, ko je večina prisotnih » za «.

18. člen

Predsednik in tajnik združenja poskrbita, da so na občni zbor povabljeni tudi predstavniki drugih služb, za katere je bilo dogovorjeno glede povabila.

19. člen

Po potrebi skliče predsednik izredni občni zbor. Obravnavajo se le tista vprašanja, zaradi katerih je bil izredni občni zbor sklican.

20. člen

UPRAVNI ODBOR ima poleg predsednika, njegovega namestnika, tajnika in blagajnika še 7 članov. Namestnika predsednika, tajnika in blagajnika izvoli upravni odbor izmed sebe.
Mandatna doba upravnega odbora traja 4 leta in se lahko ponovi brez omejitve. O ponovni izvolitvi ali zamenjavi njegovih predstavnikov odloča občni zbor. Upravni odbor je odgovoren občnemu zboru.

21. člen

Upravni odbor veljavno odloča samo na svojih sejah, ki se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Delo vodi in usklajuje predsednik oziroma njegov namestnik.

22. člen

Upravni odbor opravlja naslednje naloge:
- pripravlja predloge programe dela in finančne načrte
- pripravlja osnutke in predloge sprememb in dopolnitev pravil združenja, raznih pravilnikov, pogodb, itd.
- imenuje in razrešuje stalne ali občasne komisije za izvajanje nalog združenja
- pripravlja poročilo o delu in poslovanju združenja
- izjemoma odloča lahko tudi o zadevah, ki so v pristojnosti občnega zbora in morajo biti hitro rešene, vendar mora seznaniti občni zbor o sprejetih odločitvah
- predlaga odpoklic ter nadomestne volitve članov v organe združenja

23. člen

Predsednik upravnega odbora, ki je hkrati predsednik združenja, predstavlja /druženje in ima naslednje pristojnosti:
- v imenu združenja sklepa in podpisuje vse pogodbe, sporazume, dogovore in pisma, ki se nanašajo na poslovanje združenja in so v korist združenja
- razpolaga z denarnimi ali materialnimi sredstvi za izvedbo dogovorjenih akcij v navzočnosti blagajnika ali druge pooblaščene osebe.

24. člen

Upravni odbor je lahko kot celota ali posamezni član razrešen še pred potekom mandata, če tak ukrep narekujejo upravičeni razlogi.

25. člen

Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Sklepi so veljavno sprejeti, če je večina prisotnih » za «.

26. člen

NADZORNI ODBOR opravlja nadzor nad delom in finančnim poslovanjem v združenju. Nadzorni odbor sestavljajo trije na občnem zboru izvoljeni člani združenja. Predsednik nadzornega odbora je eden izmed teh treh članov, ki ga nadzorni odbor izbere izmed sebe. Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani, sklepi pa veljavno sprejeti, če sta vsaj dva člana » za «.
Mandatna doba nadzornega odbora je enaka mandatni dobi upravnega odbora. In se lahko ponovi brez omejitve. Nadzorni odbor ima pravico sodelovati na sejah upravnega odbora, vendar nima pravice odločanja. Odgovoren je občnemu zboru.

27. člen

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
- spremlja in nadzoruje izvajanje sprejetih programov dela. finančnega načrta, zlasti pa nadzoruje razpolaganje z denarnimi sredstvi in drugimi sredstvi
- sproti opozarja organe in funkcionarje združenja na kršitve določil pravil, sklepov občnega zbora in drugih organov
- občasno in nenapovedano opravlja preglede blagajniškega poslovanja, najmanj enkrat letno pa pregled finančnega in drugega poslovanja
- o svojih ugotovitvah pripravlja pisna poročila za vse organe združenja, po potrebi tudi za pristojne inšpekcijske organe ali organe za notranje zadeve
- predlaga razrešitev upravnega odbora združenja.

28. člen

Pristojni organi združenja morajo nadzornemu odboru omogočiti pregled poslovanja, kadar le ta to zahteva.
ČASTNO RASODIŠČE sestavljajo trije člani izvoljeni na občnem zboru in ne smejo biti člani upravnega ali nadzornega odbora. Predsednik častnega razsodišča je izvoljen izmed treh članov razsodišča z dvema glasovama. Na seji Častnega razsodišča prisostvujejo vsi trije člani razsodišča.
Mandatna doba častnega razsodišča je 4 leta in se lahko ponovi brez omejitve. Častno sodišče je odgovorno občnemu zboru.

30. člen

Vsak član združenja ima pravico sklicati razsodišče zaradi določenega problema. Razsodišče se mora v 60. dneh izreči o določenem problemu. Odločitev sodišča mora biti posredovana pisno.

31. člen

Za kršenje pravil združenja častno razsodišče izda opomin za prvo kršitev, za ponovitev kršitve sledi opomin pred izključitvijo, za naslednjo ponovitev pa sledi izključitev iz združenja.
V primeru, ko gre za hujše kršenje pravil se člana izključi takoj.

32. člen

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti član pravico do pritožbe, ki jo vloži na občni zbor v 15. dneh po prejemu sklepa. Odločitev občnega zbora je dokončna.

 

VII. DENARNA IN MATERIALNA SREDSTVA ZDRUŽENJA TER NJIHOVI VIRI

33. člen

Združenje se financira iz naslednjih virov:
- članarina
- državna denarna pomoč
- dohodki od prireditev
- dotacije in darila
- drugi dohodki

34. Člen

O višini in načinu plačila članarine odloči občni zbor.

35. člen

V finančnem načrtu, ki ga sprejme občni zbor, morajo biti zajeti le zanesljivi predvideni viri dohodkov.

36. člen

Združenje ima lahko tudi nepremično in premično premoženje. O nakupu ali najemu oziroma odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor. O nakupu, najemu ali odtujitvi premičnin in poslovnega inventarja odloča upravni odbor združenja.

37. člen

Vsaka delitev premoženja združenja med člane je nična.

38. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik združenja ali njegov namestnik.

39. člen

V primeru, da združenje dobi denarna ali druga sredstva za določen namen, morajo biti sredstva namensko porabljena.

 

VIII. ORGANIZACIJSKO, TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA

40. člen

Organizacija, tehnično-administrativno in finančno poslovanje združenja ustreza predpisom za normalno poslovanje združenja, pomeni pregledno, sprotno beleženje poslovnih dogodkov. Združenje vodi pregledne evidence za finančna in druga sredstva, daje možen hiter pregled stanja.

41. člen

Poslovne knjige, evidence in druga dokumentacija so shranjene varno, denarna sredstva pa naložena na banki pod najugodnejšimi pogoji.

 

IX. VČLANITEV ZDRUŽENJA V DRUGE SORODNE ORGANIZACIJE

42. člen

Zaradi osnovnega namena združenja, ki je, da povezuje rejce živali v oborah v organizirano delovanje na področju reje živali v oborah, se lahko združenje vključi v kakšno drugo sorodno organizacijo na državnem nivoju, če občni zbor združenja ugotovi, da je takšno povezovanje koristno in nujno.
Predlog in analizo za vključitev pripravi upravni odbor združenja.

43 . člen

Združenje svobodno sodeluje s strokovnimi in poslovnimi organizacijami.

 

X. JAVNOST DELOVANJA ZDRUŽENJA

44. člen

Delovanje združenja je javno. Javnost delovanja lahko v korist članov omeji upravni odbor združenja. Za javnost združenja je odgovoren predsednik združenja.

45. člen

Združenje zagotavlja javnost delovanja tako. da vabi na seje občnega zbora in druge seje predstavnike medijev, predstavnike lokalnih skupnosti in sorodnih institucij. Vpogled v program in rezultate dela združenja je odprt javnosti, dokler je to za združenje in njegove člane neškodljivo.

46. člen

Združenje lahko koristi pomoč Kmetijske svetovalne službe. Kmetijski svetovalec, ki je zadolžen za strokovno in organizacijsko pomoč združenja ni član združenja in nima pravic in dolžnosti, ki izhajo iz članstva. Je pa moralno obvezen za dobrobit združenja in sodeluje po potrebi z vsemi organi združenja.

 

XI. PRENEHANJE OBSTOJA ZDRUŽENJA

47. člen

Združenje preneha obstajati po sklepu občnega zbora ali po samem zakonu.

48. člen

Upravni odbor mora o predvidenem razpustu združenja seznaniti organizacijo, katere član je združenje.
Po sklepu občnega zbora o razpustitvi združenja upravni odbor oziroma predsednik predlaga pristojnemu državnemu organu izbris združenja iz registra.

49. člen

Občni zbor s sklepom o prenehanju določi sorodno združenje, kateremu pripada premoženje.

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor združenja in potrdi pristojna Upravna enota Šentjur s predpisano klavzulo.

 Statut v pdf obliki

Pojdi na kategorijo

Čas nalaganja: 0.05 sekund